ชานอ้อย

Graze

ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ เป็นเยื่อใหม่ที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 6 สัปดาห์ ซึ่งไม่ใช่เยื่อจากไม้ยืนต้น จึงไม่เป็นการทำลายป่า  

คุณลักษณะที่สําคัญของผลิตภัณฑ์ชานอ้อย​​​​  

 • เป็นเยื่อพืชธรรมชาติ

 • ปลอดภัยจากสารพิษและสารก่อมะเร็ง

 • ใช้สําหรับบรรจุอาหารได้อย่างปลอดภัย

 • ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติด้วยการฝังกลบภายใน 6 สัปดาห์

 • ไม่มีกากของเสีย น้ำเสีย จากกระบวนการผลิต

 • ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล การย่อยสลายแบบ Biodegradable

 • สะอาดผ่านการควบคุมคุณภาพตลอดการผลิตจนถึงมือของผู้บริโภค

 • ทนน้ำและน้ำมันร้อนโดยไม่รั่วซึม

 • ใช้กับไมโครเวฟและเตาอบได้อย่างปลอดภัย

 • เก็บรักษาได้นาน 5 ปี

 • ปลอดภัยจากสารโลหะหนักหรือสารเคมีอื่นๆที่จะออกมาปนเปื้อนเมื่อใช้บรรจุ โดยอ้างอิงตาม EU regulation No.1935/2004, EN 645:1993 and ISO 17070:2006

 • ปลอดภัยจากจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค โดยอ้างอิงตาม FDA, Bacteriological Analytical Manual Online (BAM online), Chapter 3, Jan 2001 and Chapter 4, September 2002 and EN 1104:2005

 • ปลอดภัยจากสาร PCP (Pentachlorophenol content) โดยอ้างอิงตาม ISO 17070:2006 ช้างไบโอ