นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว
วันที่มีผลบังคับใช้: 1 พฤษภาคม 2563

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำหรับเว็บไซต์ www.tp-packaging.com ซึ่งให้บริการโดย บจก.ทีพี โปรเจค จำกัด ผู้เป็นเจ้าของตามกฎหมายนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดโดยอ้างอิงถึงการเก็บ การใช้และการเปิดเผยถึงข้อมูลหนึ่งข้อมูลใดที่เกี่ยวของกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้งานร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของ เงื่อนไขและใช้บริการที่อยู่บนเว็บไซต์ www. tp-packaging.com ซึ่งเป็นการควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านโดยทั่วไป

บจก.ทีพี โปรเจค จำกัด ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ และตระหนักดีว่าข้อมูลสำคัญเป็นส่วนสำคัญของความเป็นส่วนตัว จึงดูแลให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย และมีคำชี้แจ้งที่ชัดเจนว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้เพื่ออะไร และจะต้องมีการจัดการและการนำข้อมูลไปใช้อย่างเหมาะสมเพื่อความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะทำการแจ้งเตือนท่านที่นี่ โดยอีเมลหรือช่องทางอื่นตามที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์หลักของเรา ท่านสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชม สถานะของท่านจะไม่เป็นที่เปิดเผย และเราจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านเข้าชม เว้นแต่ท่านจะได้มีบัญชีบนเว็บไซต์ www. tp-packaging.com และท่านได้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากท่านมีความประสงค์ให้เราแก้ไขข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือทางเลือกของท่านให้เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อเราโดยส่งอีเมลล์ไปที่ tpproject606.info@gmail.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 66 (0)2 2242737

โปรดทราบว่า การใช้หรือการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราหรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อท่านสร้างบัญชีกับทาง www. tp-packaging.com ข้อมูลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ของท่านดังนี้ ชื่อ นามสกุล ชื่อบริษัท อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จหรือสถานทีจัดส่งสินค้า ข้อมูลบัตรเครดิต (ประเภทของบัตร หมายเลขบัตร ชื่อที่แสดงบนบัตร วันหมดอายุ และรหัสรักษาความปลอดภัย) ข้อมูลที่ท่านส่งให้แก่เรา ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของเรา หรือจัดส่งเข้าสู่เวบไซต์ของเราเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ท่านจะต้องอัพเดทข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ (รายละเอียดจะกล่าวด้านล่าง)

เราสงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นถูกต้อง
เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา แม้ไม่ได้ดำเนินซื้อสินค้าก็ตาม เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่าง เช่น ที่อยู่ IP เบราว์เซอร์ที่ท่านกำลังใช้ และข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ รุ่นแอปพลิเคชัน การตั้งค่าภาษา และหน้าเว็บที่เราแสดงสำหรับท่านในขณะนั้น หากท่านใช้อุปกรณ์พกพา เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ระบุถึงอุปกรณ์พกพานั้น การตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์พกพา ลักษณะเฉพาะการรู้จำอักขระ และข้อมูลละติจูด/ลองจิจูด เมื่อท่านดำเนินการซื้อสินค้า ระบบของเราจะลงทะเบียนข้อมูลจากเว็บไซต์ ที่ท่านดำเนินการ หากข้อมูลเหล่านี้สามารถบ่งชี้ว่าท่านเป็นบุคคลจริงก็จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
เราใช้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของของกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนดังต่อไปนี้
สร้างและจัดการกับบัญชีออนไลน์ของท่าน
เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การชำระเงินหรือธุรกรรมทางการเงินของท่านที่ผ่านทางเวปไซต์สำหรับสินค้าหรือบริการ โดย www. tp-packaging.com หรือผู้แทนขาย ที่ถูกจัดการโดยตัวแทนของเรา
เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทางเวบไซต์ หรือผู้แทนขาย เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (เช่นส่งให้แก่ผู้ดำเนินการจัดส่งหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าของเรา)
เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวการจัดส่งสินค้า ที่ท่านซื้อผ่านเวบไซต์หรือผู้แทนขาย และเพื่อการบริการลูกค้าอื่น ๆ
ส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาด และการส่งเสริมการขายต่างๆ หรือการสื่อสารอย่างอื่นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราให้แก่ท่าน ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดได้ตลอดเวลา โดยระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่ได้จัดส่งให้ หรือเปลี่ยนแปลงในข้อมูลส่วนตัวของท่าน
เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็ปไซต์ สำหรับพัฒนาการจัดหน้าและเนื้อหาต่างๆ ของเว็ปไซต์และการปรับแต่ง เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ วิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่คาดว่ามีประโยชน์สำหรับท่านหรือที่ท่านได้ร้องขอจากเราให้แก่ท่าน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เว้นแต่ท่านจะได้ปฎิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

เว็บไซต์ www. tp-packaging.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตินอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให่แก่องค์กรอืนๆยกเว้นแต่ ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจเราในการดำเนินการ หรือ การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายที่อนุญาตหรือเป็นไปตามกฎหมายที่ต้องการ หรือได้รับการขอร้องเกี่ยวกับลูกค้าเราตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย
การปรับเปลี่ยนและการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
ท่านสามารถอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่บัญชีการใช้ของท่านบน www. tp-packaging.com หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้โดยการติดต่อเราผ่านทางอีเมลล์ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ ท่านมีบัญชีการใช้บริการ www. tp-packaging.com ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการซื้อสินค้าของท่าน รวมทั้งสินค้าที่รอการส่ง และสามารถจัดการข้อมูลที่อยู่การส่งสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร หรือการส่งข่าวสารที่ท่านได้สมัครไว้ได้ ท่านตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าในที่ผิด เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ

การติดต่อ www. tp-packaging.com
หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากท่านมีความประสงค์ให้เราช่วยเหลือ แก้ไข/เพิกถอนความยินยอมหรือข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือทางเลือกของท่าน โปรดติดต่อเราโดยส่งอีเมลล์ไปที่ tpproject606.info@gmail.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 66 (0)2 2242737

เมนู